Regulamin

Regulamin serwisu Ilovecats.pl
Dzień dobry!
Poniżej znajdziesz regulamin serwisu internetowego Ilovecats.pl, w którym zawarte zostały informacje o świadczeniu za pośrednictwem tego serwisu usług drogą elektroniczną.
Serwis należy do Alicji Durka.
W każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres e-mail ilovecats@ ilovecats.pl
Pozdrawiam i życzę ci miłego korzystania z serwisu
Ala ma Kota
§ 1
Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1) Administrator – Alicja Durka,
2) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://ilovecats.pl/regulamin/,
3) Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://ilovecats.pl,
4) Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu.
§ 2
Postanowienia wstępne

Za pośrednictwem Serwisu, Administrator świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną polegające na zapewnianiu Użytkownikom możliwości:
1) przeglądania zawartości Serwisu,
2) pobrania materiałów dodatkowych na dysk komputera lub do pamięci urządzenia,
3) zapisania się do newslettera,
4) założenia konta użytkownika.

Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika.

Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
1) dostęp do Internetu,
2) standardowy system operacyjny,
3) standardowa przeglądarka internetowa,
4) posiadanie aktywnego adresu e-mail – w celu rejestracji konta użytkownika.

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie.

Użytkownik może przeglądać zawartość Serwisu anonimowo, tj. bez konieczności podawania jakichkolwiek danych, ale w celu założenia konta użytkownika lub skorzystania z formularza kontaktowego wymagane jest podanie określonych danych osobowych. Zasady postępowania z danymi osobowymi zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://ilovecats.pl/polityka-prywatosci/

Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazu danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Użytkownik powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
§ 3
Zawartość Serwisu

Zawartość Serwisu tworzą materiały tekstowe, graficzne, zdjęciowe oraz audio-wizualne.

Zawartość Serwisu dostępna jest publicznie dla wszystkich Użytkowników.

W Serwisie mogą być zawarte hiperłącza przekierowujące Użytkownika na strony zewnętrzne, w szczególności na strony sklepu Administratora, za pośrednictwem którego możliwy jest zakup produktów z oferty Administratora.

Zawartość Serwisu objęta jest ochroną prawno-autorską. Rozpowszechnianie treści dostępnych w Serwisie bez uprzedniej zgody podmiotów uprawnionych może stanowić naruszenie praw autorskich i skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

Na zawartość Serwisu składają się również formularze, które pozwalają skontaktować się z Administratorem lub poprosić o kontakt ze strony Administratora.
§ 4
Materiały dodatkowe

Za pośrednictwem Serwisu Administrator może udostępniać Użytkownikowi do pobrania dodatkowe materiały, takie jak teksty, grafiki, zdjęcia, nagrania dźwiękowe, materiały audiowizualne.

Dodatkowe materiały mogą być dostępne do pobrania w różnych miejscach Serwisu. Materiały mogą być rozpowszechnianie jako pojedyncze pliki lub archiwa .zip lub .rar.

Część materiałów dodatkowych może być dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników, tj. tych, którzy posiadają konto w Serwisie.
§ 5
Newsletter

Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może zapisać się do newslettera, zaznaczając stosownej treści checkbox w ramach formularza założenia konta użytkownika.

Newsletter polega na przesyłaniu na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach Administratora. Użytkownik może również wyrazić dodatkową zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących partnerów biznesowych Administratora.

Na podstawie danych podanych przez Użytkownika w formularzu założenia konta, Administrator może personalizować treść wiadomości wysyłanych do Użytkownika w ramach newslettera.

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w specjalny link znajdujący się w każdej wiadomości wysłanej w ramach newslettera lub kierując stosowne żądanie do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej.
§ 6
Konto użytkownika

Użytkownik może założyć w Serwisie konto.

W celu założenia konta, Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny, podając dane niezbędne do założenia konta oraz składając stosowne oświadczenia z wykorzystaniem mechanizmu checkboxów.

Po prawidłowym wypełnieniu formularza i przesłaniu go z wykorzystaniem automatycznego mechanizmu Serwisu, Użytkownikowi zostanie wyświetlone potwierdzenie założenia konta. Z tą chwilą umowę o prowadzenie konta uważa się za zawartą pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.

Umowa o prowadzenie konta jest nieodpłatna i zostaje zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron bez zachowania terminu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy skutkuje usunięciem konta. Zgłoszenie żądania usunięcia konta jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy.

Użytkownik uzyskuje dostęp do konta poprzez zalogowanie z wykorzystaniem adresu e-mail oraz hasła podanych w ramach formularza rejestracyjnego. Hasło może być w każdej chwili zmienione przez Użytkownika.

W ramach konta Użytkownik może modyfikować swoje dane przypisane do Konta, wybrać swojego reprezentanta oraz pobierać dodatkowe materiały dostępne tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
§ 7
Reklamacje

Użytkownik może składać reklamacje w związku z korzystaniem z Serwisu.

Reklamacja powinna zawierać:
1) oznaczenie Użytkownika,
2) przedmiot reklamacji,
3) okoliczności uzasadniające reklamację,
4) żądanie Użytkownika w związku z reklamacją.

Reklamacje można składać w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora, tj. ilovecats@ilovecats.pl

Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od doręczenia reklamacji Administratorowi. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji zawiadomi Użytkownika w ten sam sposób, w jaki wysłana została mu reklamacja.
§ 8
Dane osobowe i pliki cookies

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną.

Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach Serwisu opisane są w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://ilovecats.pl/polityka-prywatosci/
§ 9
Odpowiedzialność Administratora

Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis dostępny był dla Użytkownika bez przerw i zakłóceń.

Administrator nie jest jednak w stanie zagwarantować, że Serwis będzie dostępny dla Użytkownika bez przerw i zakłóceń, w szczególności ze względu na konieczne prace techniczne lub modernizacyjne. W związku z tym, Administrator zastrzega sobie prawo do przerw w dostępności Serwisu, w szczególności ze względu na konieczne do przeprowadzenia prace techniczne lub modernizacyjne.

Administrator może podjąć decyzję o zakończeniu działalności w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn bez konieczności tłumaczenia tych przyczyn Użytkownikowi. W takiej sytuacji, Administrator powiadomi o swojej decyzji Użytkownika.
§ 10
Pozostałe postanowienia

Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie.

Użytkownicy, którzy posiadają konto w Serwisie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2020.

Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne będą do ściągnięcia w formacie .pdf – linki będą znajdowały się poniżej Regulaminu.